тел.: 052/ 33 44 56
Варна,  ж.к „Бриз”, Д-р Любен Попов, N 28
e-mail:
info@komitovclub.com


Илиян Комитов и неговият екип са специализирани в успешното лечение на опорно-двигателния апарат.
Ние се радваме на голяма популярност, както в България, така и в чужбина.
Вече повече от 10 години благодарните пациенти не спират да ни посещават.
Комбинацията между слънце и море, методите на стандартната и източна медицина, прилагани с изключително специални умения водят до гарантирани положителни резултати...


НПО За здравето на Ели и нейните приятели

НЦ-Комитов е създаден като част от програмата на сдружението ''За здравето на Ели и нейните приятели''.

НПО е с председател Марияна Комитова и зам.председател Илиян Комитов.Те имат личен мотив за създаването на тази организация.Дъщеря им Елица Илиянова е родена със Синдрома на Даун и от 4 годишна страда от Диабет-инсулино зависим. Рехабилитацията, която Илиян Комитов прави на дъщеря си още на 2 годишна възраст води до отлични резултати – Елица прохожда, подобрява дихателната си дейност. Работата с логопед и големите грижи на цялото семейство помагат на Ели да се справя с битовите проблеми и да развива капацитета, който й е заложен.

Марияна и Илиян Комитови искат да помагат и на други деца с подобни проблеми, а също и с други увреждания, които могат да се подлагат на терапията и рехабилитацията, извършваща се в НЦ-Комитов. Тези пациенти ще бъдат обслужвани с огромно внимание, любов и грижи от квалифицирания екип от невролог, педиатър, рехабилитатор, логопед и ендокринолог

Средства за постигане на целите:
Помощ и съдействие на своите членове при провеждането на активна политика в областта на рехабилитацията и социалната интеграция в съответствие с изискванията на националните и международните правни норми за равнопоставеност и социална закрила на хората с физичвски, ендокринологични, психически и умствени увреждания; изработването на становища и участия в регионални, национални и международни програми и рамкови споразумения, пряко свързани с основната дейност на членовете; изготвяне и депозиране на предложения за законодателни промени, чрез извършване на допустими от закона процесуални действия, отправени до съответните органи и лица, имащи право да сезират законодателния орган; изготвяне на план-програми за реализиране на социална, учебно-методична, консултативна, иновационна, финансова и организационна дейност в интерс на членовете на сдружението; оказване на методическа помощ на членовете на сдружението при изготвянето на предложения за повишаване на медико-социалната и рехабилитационната дейност пред компетентните държавни, общински, обществени и стопански органи и организации; проучване и анализиране потребностите на хората с увреждания и съдействие за тяхното постигане чрез медицинско, психическо и функционално лечение; снабдяване с протези и ортопедични апарати; реализиране на образование и професионално обучение и възстановяване на трудоспособността; консултантско обслужване на членовете на сдружението по въпросите на трудоустройството и на други видове обслужване, които позволяват на хората с увреждания и такива изпаднали в беда да проявят максимално своите възможности и способности и като резултат-ускоряване на процеса на тяхната социална интеграция и реинтеграция; съдействие за пълноценно реализиране на правото на икономическо и социално осигуряване и на достойно жизнено равнище; на правото, в съответствие със своите възможности , да получават работа или да се занимават с полезен, производителен и заплащан труд и да членуват в професионални организации; помощ и съдействие на членовете на сдружението за зачитане и съобразяване с особените нужди на хората, изпаднали в социален дисонанс-на всички равнища на икономическото и социално планиране; съдействие и помощ на хората с увреждания да ползват квалифицирана юридическа помощ, когато такава помощ е необходима за защита на тяхната личност и имущество; ако те са обект на съдебно преследване, процедурата на това преследване е длъжна да отчита в пълна степен тяхното физическо и умствено състояние; пълноценно консултиране на членовете на сдружението по всички въпроси, свързани с правата на хората с увреждания, регламентирани в нормативните и поднормативни актове от националното и международното законодателство; разширяване контактите на взаимопомощ и взаимодействие с други сродни организации вътре и извън страната; регулиране дейността на членове на сдружението, юридически и физически лица, във връзка с правилното прилагане и спазване законите на страната в областта на правата, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания; организиране набирането и разпространението на идеи, опит, познание и всяка друга информация в сферата на социалното, материалното, лечебното, правното, професионалното и образователното обслужване на хората с увреждания; събиране и поддържане на информационни фондове на законодателството на тема „рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания” в страната и чужбина; разработване на програми и проекти и участие в програми и проекти, разработени въз основа на действащата нормативна уредба в областта на профилактиката, рехабилитацията и социалната интеграция; предоставяне на техническа и консултативна помощ по въпроси от правен, финансов и управленски характер; организиране, финансиране, координиране и предоставяне на методическа помощ за осъществяване на съвместни дейности и участия в международни, национални и регионални прояви и други подходящи инициативи по въпросите и проблемите на рехабилитацията и социалната интеграция; защита правата и законните интереси на членовете на сдружението пред органите на държавната власт, съда, прокуратурата, монополни организации и други институции; популяризиране дейността на сдружението и на неговите членове; поемане на инициатива пред съответните компетентни органи за изграждане на материална база, предназначена за общо ползване от хората с увреждания и такива изпаднали в трайна зависимост и беда; осъществяване и поддържане на връзки със средствата за масово осведомяване и провеждане на целенасочени действия за запознаване на обществеността, стопанските субекти, политическите институции и държавните органи с проблемите на хората с увреждания и проектите за тяхното разрешаване.

Сдружението „За здравето на Ели и нейните приятели” се представлява от:

1.Марияна Александрова Комитова – член на управителния съвет и председател на сдружението,
2. Илиян Костов Комитов – член на управителния съвет и зам.председател на сдружението
3. Кристиян Илиянов Комитов – член на управителния съвет и секретар на сдружението


Сдружението е със седалище гр.Варна, ул.Битоля 6, ет.1, ап.3

Основната цел, предмет на дейност, предмет на допълнителна стопанска дейност и средства за постигане на целите са следните:
Подпомагане, обединяване, лечение и координиране на цялостната дейност на своите членове в защита на техните законни права и интереси, подпомагане на социално слабите, на хората, изпаднали в зависимост или лицата, нуждаещи се от грижи, поради физически, психически или умствени увреждания (недостатъчност), подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация на хората, имащи нужда от помощ, съпричастност и разбиране, защита на човешките права, достойнство и правото на пълноценен живот.


Предмет на дейност:
Създаване условия на равнопоставеност и равни шансове за реализация, лечение и получаване напомощ за хора в неравностойно положение (поради физическа, ендокринологична, умствена или психическа недостатъчност), както и на такива, изпаднали в зависимост, трайни затруднения или беда, съгласно европейските стандарти и международните документи.

Предмет на допълнителна дейност:
Издаване на печатни издания, организиране на платени курсове и обучения, конференции; ангажиране на лектори; ангажиране на специалисти в областта на правото, медицината, рехабилитацията, логопедията, диетологията, психологията и социалната дейност; организиране на трудова дейност на хората с увреждания, както и всяка друга дейност, свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирана, като използва приходите за постигане на определените в устава цели.

Контакти:
e-mail: marianakom@abv.bg
GSM: 08956511512022, Всички права запазени. НПО За здравето на Ели и нейните приятели